ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿವಿಮಾತು

ನವದೆಹಲಿ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯೇ ಹೊರತು ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಬದುಕಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ [more]