ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 27-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:36 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:28 pm ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಚತುರ್ಥೀ ರಾಶಿ: ಮೀನಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ ಯೋಗ: ಶುಭ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 25-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:38 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:27 pm ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದ್ವಿತೀಯಾ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾ ಯೋಗ: ಸಿಧ್ಧ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 23-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:38 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:27 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಾಶಿ: ಮಕರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ಪರಿಘ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 21-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:39 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:27 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಚತುರ್ದಶೀ ರಾಶಿ: ಧನು ನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ ಯೋಗ: ವರಿಘ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 21-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:39 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:26 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ತ್ರಯೋದಶೀ ರಾಶಿ: ಮಕರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 19-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:40 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:26 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಏಕಾದಶೀ ರಾಶಿ: ಧನು ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಯೋಗ: ವಜ್ರ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 18-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:41 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:26 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ನವಮೀ ರಾಶಿ: ಧನು ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ ಯೋಗ: ಹರ್ಷನ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 17-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:41 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:25 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ನವಮೀ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ್ ನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ: ವ್ಯಾಘಾತ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 16-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:42 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:25 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಅಷ್ಟಮೀ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ ಯೋಗ: ಧ್ರುವ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 14-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:42 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:25 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಷಷ್ಠೀ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ತ ಯೋಗ: ಗಂಡ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 11-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:43 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:24 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುಬ್ಬ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 09-02-2020

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:44 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:23 pm ಮಾಸ: ಮಾಘ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಶಿ: ಕಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 31-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:41 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:03 pm ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಪಂಚಮೀ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ ಯೋಗ: ಸಿಧ್ಧಿ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 30-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:40 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:03 pm ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಚತುರ್ಥೀ ರಾಶಿ: ಮಕರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ವಜ್ರ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 29-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:40 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:02 pm ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ತೃತೀಯಾ ರಾಶಿ: ಮಕರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ ಯೋಗ: ಹರ್ಷನ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 24-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:38 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 6:00 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ತ್ರಯೋದಶೀ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ ಯೋಗ: ಶೂಲ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 23-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:37 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:59 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದ್ವಾದಶೀ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ ಯೋಗ: ಧೃತಿ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 21-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:36 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:58 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದಶಮೀ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ತ ಯೋಗ: ಶೋಭನ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 20-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:36 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:58 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ನವಮೀ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ ಯೋಗ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 19-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:37 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:57 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಅಷ್ಟಮೀ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ಯೋಗ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 18-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:56 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಸಪ್ತಮೀ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಫಲ್ಗುಣಿ ಯೋಗ: ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 17-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:56 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಷಷ್ಠೀ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮಖ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಭ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 16-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:34am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:56 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಪಂಚಮೀ ರಾಶಿ: ಕಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ: ವೈಧೃತಿ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 15-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:33am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:55 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ತೃತೀಯಾ ರಾಶಿ: ಕಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ: ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 14-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:55 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದ್ವಿತೀಯಾ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು ಯೋಗ: ಶುಕ್ಲ ಕರ್ಣ: [more]