ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಈ ಕೋಳಿಗೆ ತಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದೆ!

ಲಂಡನ್: ಥಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯೊಂದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಲೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಚ್ಚಬುರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯೆರೊಬ್ಬರು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿಯ ಕತ್ತಿನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ [more]