ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ

Varta Mitra

106, 4 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್. ಲೇಔಟ್,
R.M.V. ಬಡಾವಣೆ 2 ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560094
ದೂರವಾಣಿ : 080 41625633 / +91 7022937357

ಇಮೇಲ್: contact@vartamitra.com