ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುನೋವಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ

We provide the State of the Art – Painless and Personalized Treatments

  • Smile Makeovers for Crooked Teeth in Just 7-10!
  • World Class Dental Implants for Missing Teeth
  • Hide your Braces now with invisible Braces
  • Instant Teeth Whitening in just 1 hour!
  • International Standard Sterilization!
  • Laser Dentistry!
  • Digital X-Rays!
  • CAD-CAM Designed Veneers and Fillings
  • Advanced Rotary Root canals and More !

CALL +91-98450-85230, 080-2667-3439

www.allsmilesdc.org

ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ Android ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ