ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 13-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:32am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:54 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಪ್ರತಿಪತ್ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಆರುಧ್ರ ಯೋಗ: ಶುಭ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 12-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:54 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರ ಯೋಗ: ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 11-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:31am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:54 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಚತುರ್ದಶೀ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ: ಸಿಧ್ಧ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 10-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:53 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ತ್ರಯೋದಶೀ ರಾಶಿ: ಮೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತಿಕೆ ಯೋಗ: ಶಿವ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 09-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:53 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದ್ವಾದಶೀ ರಾಶಿ: ಮೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ ಯೋಗ: ಪರಿಘ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 08-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:29am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:53 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಏಕಾದಶೀ ರಾಶಿ: ಮೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ ಯೋಗ: ವರಿಘ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 07-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:52 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದಶಮೀ ರಾಶಿ: ಮೀನಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ ಯೋಗ: ವ್ಯತಿಪಾತ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 06-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:28am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:52 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದಶಮೀ ರಾಶಿ: ಮೀನಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಭದ್ರಪದ ಯೋಗ: ಸಿಧ್ಧಿ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 05-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:26 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:51 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ನವಮೀ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ಣಭದ್ರಪದ ಯೋಗ: ವಜ್ರ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 04-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:26 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:51 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಅಷ್ಟಮೀ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ ಯೋಗ: ಹರ್ಷನ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 03-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:26 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:51 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಸಪ್ತಮೀ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ ಯೋಗ: ವ್ಯಾಘಾತ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 02-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:26 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:51 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಷಷ್ಠೀ ರಾಶಿ: ಮಕರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ ಯೋಗ: ಧ್ರುವ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 01-12-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:25am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:51 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಪಂಚಮೀ ರಾಶಿ: ಮಕರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಶಾಧ ಯೋಗ: ವೃದ್ಹಿ ಕರ್ಣ: ಬಾವ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 30-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:25am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಚತುರ್ಥೀ ರಾಶಿ: ಧನು ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಶಾಧ ಯೋಗ: ಗಂಡ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 29-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ತೃತೀಯಾ ರಾಶಿ: ಧನು ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೂಲ ಯೋಗ: ಶೂಲ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 28-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:24am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದ್ವಿತೀಯಾ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯೋಗ: ಧೃತಿ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 27-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:23 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಮಾರ್ದಶಿರ ಪಕ್ಷ:  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಪ್ರತಿಪತ್ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ ಯೋಗ: ಸುಕರ್ಮ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 26-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:23 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 25-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಚತುರ್ದಶೀ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ ಯೋಗ: ಶೋಭನ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 24-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:22am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ತ್ರಯೋದಶೀ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ತ ಯೋಗ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 23-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:21 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದ್ವಾದಶೀ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ ಯೋಗ: ಪ್ರೀತಿ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 22-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:21 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:50 pm ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ದಶಮೀ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಭ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 21-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:20 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:49 pm ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ನವಮೀ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಫಲ್ಗುಣಿ ಯೋಗ: ವೈಧೃತಿ [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 20-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:20 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:49 pm ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಅಷ್ಟಮೀ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮಖ ಯೋಗ: ಇಂದ್ರ ಕರ್ಣ: [more]

ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 19-11-2019

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:19 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :  ಸಂಜೆ 5:49 pm ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ ಪಕ್ಷ:  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ತಿಥಿ:  ಸಪ್ತಮೀ ರಾಶಿ: ಕಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ: ಬ್ರಹ್ಮ [more]