ರಾಜ್ಯ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೆಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಶನ

ಉಡುಪಿ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮಾವತಾರವೂ ಒಂದು. ಅಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಮೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನ ಪ್ರಾಶನ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ [more]